Mis on mentorlus?

Trooja sõja aegu võttis kuningas Odüsseus oma pojale Telemachosele õpetaja ja kaitsja – Mentori. Sellest on möödunud aastatuhandeid, kuid mentorlus elab edasi, olles ka tänases maailmas arengupartnerluse sünonüüm ja samas oma vormilt ja võtetelt uuenenud.

Mentorlus on koostöösuhe, mis aitab avada mentee potentsiaali ning mis inspireerib ja toetab teda tööalaste ja isiklike eesmärkide saavutamisel.

Mentorlussuhe on kompleksne ja dünaamiline protsess, mis sisaldab erinevaid tegevusi ja elemente. Tänapäeval läheneb mentorlus üha rohkem kootsingule – hea mentor valdab kootsingu tehnikaid, kohati on need mõisted sünonüümid, kuid mentorina on kogemuse ja info jagamine koostööprotsessi loomulik osa.

 • Mentorlus on vabatahtlik – mõlemad pooled peavad olema motiveeritud selles osalema.
 • Mentorlussuhe põhineb usaldusel ja on loomult mitteformaalne.
 • Mentorlus on alguse ja lõpuga eesmärgistatud protsess, kus mõlema poole ootused, õigused ja kohustused on selgelt kokku lepitud.
Mentor

Mentoril võib koostöös menteega olla erinevaid rolle, sõltuvalt mentee vajadusest ja ootusest, sõltuvalt sellest, mis rolli mentor võtab.
Mentori erinevad rollid koostöös:

 • Toetaja/ärakuulaja.
 • Suunaja (küsimuste/arvamuste/ kogemustest jutustamise abil).
 • Tagasiside andja.
 • Info andja.
 • Juhendaja.
 • Eeskuju juhina.
 • Väärtuste edastaja.
 • Kontaktide vahendaja, „uste avaja“.
Mentee

Mentee rolliks koostöös on enda vajaduse laualepanemine; mis on teema, mida ta soovib koos mentoriga arutada.
Koostöö teemad võivad olla erinevad, näiteks:

 • Kohanemine uues töörollis.
 • Muudatuse juhtimine.
 • Enda juhiprofiili analüüs.
 • Enda karjäärieesmärkide läbiarutamine.
 • Isikliku kontaktivõrgustiku arendamine.
 • Areng juhina, mingile kindlale oskusele keskendumine (nt suuna andmine, tagasiside meeskonnaliikmetele, meeskonnaliikmete motiveerimine ja arendamine jne).